אסמכתא

סיכום של השיטות העיקריות בסוגית אסמכתא:   כל דאי הוה אסמכתא ולא קנה שאין גמירות דעת סומכת שיהיה או לא יהיה, ואפילו אמר בפני עדים ובשטר לא מהני (רמב''ם פי''א ממכירה ה''ו), וכ''ש בקנסות שקונס את עצמו. הרמב''ם כתב דכשהקנין נגמר ומחזיק בחפץ ומתנה תנאי שאם לא יתקיים יתבטל העסק, אי''ז אסמכתא אלא תנאי, ואסמכתא…