בענין סעודת פורים כשחל בעש"ק

קיום סעודת פורים דוקא ביום.[1] אם אכל סעודת פורים בין בליל פורים בין במוצאי פורים לא יצא ידי חובתו.[2] וכתב הרמ''א ונוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה ורוב הסעודה צריכה להיות ביום ולא כמו שנוהגין להתחיל סמוך לערב ועיקר הסעודה היא ליל ט''ו עכ''ד.[3] ונראה דמי שהתחיל סעודתו סמוך לשקיעה ממש (ועושה כמו שמזהיר הרמ''א…