|

ערבות על חוזה שכירות דירה

Question: אני נוסע לחו''ל ורוצה להשכיר דירה שלי לזמן בלתי מוגבל ורצוני לברר אם יועיל לחייב ערב על דמי השכירות, ובאיזה אופן יש לעשותו. Answer: אפשר להתחייב כערב גם על דמי שכירות קרקע, שאם השוכר לא ישלם דמי השכירות יוכל המשכיר לתבוע הערב את דמי השכירות.[1] ונראה דלאחר מקום חתימת השוכר, יש להוסיף נוסח הזה:…

|

דינא דבר מצרא בשכירות

Question: אני מעוניין לשכור דירה מסויימת, וכבר יצרתי קשר עם המשכיר והסכמנו על המחיר ושאר הפרטים אמנם השוכרת שנמצאת כעת בדירה מעונינת לישאר בדירה לתקופה נוספת. אני מבקש ללמד הדינים השייכים לזה והדרכה מה לעשות. אלו הן הפרטים של המקרה כפי שידועים לי: מנהלת בי''ס תיכון לבָּנות שכרה דירת מגורים באזור מגורים ובבנין מגורים, ותום…

|

מתי צריכים לעמוד בקריאת התורה?

Question: מתי צריכים לעמוד בקריאת התורה? Answer: עמידה בקה''ת בסימן קמ''ו ס''ד פסק המחבר א''צ לעמוד מעומד בעת שקוראין בתורה, אבל הרמ"א מחמיר בזה וכתב ויש מחמירים ועומדים וכן עשה מהר''ם עכ''ל. ובמ''ב ס''ק י''ט כתב דאע''פ שהרמ''א מחמיר מ''מ הפר''ח והגר''א כתבו דהעיקר לדינא כמחבר וכן נהגו. וגם הב''ח בסימן קמ''א כתב דגם המהר''ם…

|

בענין מי שמתפלל בצבור שמגיעים לק''ש אחרי זמן המג''א ולפני זמן הגר''א

Question: בשבת הזאת, פרשת ויגש, ו' טבת תשס''ח סוף זמן ק''ש של שחרית לדעת המ''א יהיה בשעה 8:24. קהילת שבטי ישרון מתחילים התפלה בשבת קודש בשעה 7:45 וסביר להניח שהציבור לא יסיימו ק''ש בזמן המ''א. מי שלא רוצה להתפלל במנין מוקדם יותר האם מן הראוי לו להחמיר לקיים ק''ש לדעת המג''א בלי ברכותיה ומבלי לסמוך…

|

ערבות על חוזה שכירות דירה

Question: אני נוסע לחו''ל ורוצה להשכיר הדירה שלי לזמן בלתי מוגבל ורצוני לברר אם יועיל לחייב ערב על דמי השכירות, ובאיזה אופן יש לעשותו. Answer: אפשר להתחייב כערב גם על דמי שכירות קרקע, שאם השוכר לא ישלם דמי השכירות יוכל המשכיר לתבוע הערב את דמי השכירות.[1] ונראה דלאחר מקום חתימת השוכר, יש להוסיף נוסח הזה:…