|

יד פועל כיד בעה''ב קיצור ביאור מחלוקת מחנ''א ונתיה''מ קפ''ח

Question: Answer:   למחנ''א שלוחין סימן י''א דין יד פועל כיד בעה''ב דמי ליד עבד כיד רבו שגופם קנוי לרבם דשכירות הוי ממכר ליומיה, וממילא קנינו של פועל מהני לרבו אף שהוא חב לאחרים. וממילא פועל א''צ לכוין לזכות לבעה''ב ואף אם מכוין לזכות לעצמו מהני משא''כ בשליחות דלא מהני בחב לאחרים או כשמכוין לזכות…