|

עקיבה או עקיבא

Question:

לאחר הברית של בננו קבלנו מתנה מרב המיועדת לשימוש בננו לכשיגדל.

המתנה היתה כוס של כסף שחרוט עליו שמו, עקיבה מאיר. הרבה אנשים העוסקים בשמות כמו במשרד הפנים ורופאים, וכמעט כל אדם שצריך לכתוב שמו, אומרים לנו שהדרך הנכונה לכתוב עקיבא היא עם האות אלף בסוף ולא ה''א.

האם יש הלכות איך לכתוב שמות? וא''כ מה היא הדרך המובחרת לכתוב את השם עקיבא?

Answer:

יש סימן שלם בשו''ע (אבן העזר סימן קכ''ט) על נושא שמות העוסקת בזיהוי השם הנכון של אדם ואופן כתיבתם באותיותיהם, ונתחברו עשרות ספרים ומאות תשובות על ענין זה.

הדבר נוגע לדינא בענין גיטין כיון שצריך לכתוב שם המגרש והמתגרשת, אולם גם בכתובה יש לדקדק בכתיבתן.

ולענין שם עקיבא כתב בים של שלמה פ''ד סימן ל''א באות ע' שמצא שיש ספק איך כותבין, ויש צדדין לכתוב בה''א בסוף ויש צדדין לכתוב באלף בסוף.

ובספר ברכת המים על סדר הגט של ר' מיכל הביא דברי הדרכי משה ששֵם עקיבה כותבין עם ה''א בסוף, וכן פסק ר' מיכל. וביש''ש הביא שר' יצחק בר משה מאוסטרייך קרא ספרו שחיבר אור זרוע מרוב חיבה שמצא במדרש ששמו של ר' עקיבה רמוז בסוף תבות של הפסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, (עיין בריש הקדמת ספר אור זרוע שד''ז נתגלה לו בחלום). נמצא דלמדרש ולאור זרוע כותבין עם ה''א בסוף ומביא היש''ש דהמהרי''ל ראה שרבותיו כתבו ה''א בסוף ולכן מסיק היש''ש דלכתחילה יכתוב עם ה''א בסוף ובדיעבד כשר אף באלף בסוף.

וכן מסיק הבית שמואל (סימן קכ''ט שמות אנשים אות ע') לדינא לכתוב עקיבה עם ה''א ע''פ דברי היש''ש וכ''ד הט''ז שם. וכ''כ בספר שם חדש מגדולי דייני מצרים בדור האחרון.

והנה היש''ש הביא דהמהרי''ל אמר דאם היה בא לידו אפשר דהיה כותב באלף, וגם מצאתי בספר גט מקושר וטיב גיטין על ספר שמות אנשים של הב''ש מר' אריה ליב צינץ, דאי לאו דמסתפי היה פוסק לכתוב שם עקיבא באלף כיון שבכל הש''ס עקיבא נמצא באלף, ודעתו שיש לכתוב שמות כפי הרגילות, ומאחר שכן הוא בש''ס מסתמא כך נחקק בדמיון אנשים. אמנם מסיים שבטלה דעתו נגד האחרונים שהסכימו שצריך לכותבו עם ה''א בסוף.

ובשו''ת ח''ס בחלק שני של אבן העזר סימן כ''ה ביאר מדוע בש''ס כל עקיבא באלף ובכ''ז אנו כותבין עקיבה בה''א והיינו משום דאין קורין שֵם על מי שלא היה בסופו טוב, ובסוף חיי ר''ע סרקו בשרו במסרקות של ברזל, וזה נרמז באלף שיצאה נשמתו באחד. ולכן אנו נמנעים מלכתוב עקיבא עם אלף אלא עם ה''א בסוף שמרמז על שמחה הנרמז בס''ת אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, וס''ל דכך הוא כוונת הנחלת שבעה.

ובספר קב ונקי שמות אנשים אות ע' סק''א הביא מסידור ר' יעקב עמדין שאבינו מלכנו חטאנו לפניך גימטריא עקיבה בן יוסף יסדהו (עיין ספ''ג דתענית). ולפ''ז חזינן דגם ר' יעקב עמדין והקב ונקי ס''ל דעקיבה עם ה''א בסוף.

ובב''ש הנ''ל הוסיף דאף שראוי מן הסתם לכתוב עקיבה עם ה''א בסוף אבל אם חותם אדם שמו באלף בסוף אז כך יש לכתוב שמו, דאזלינן בתר חתימתו. ואנו כותבין אלף במקום ה''א אם הוא עושה כן בכוונה ואינו טעות גמור. עיין בספר גט מסודר סימן ט''ו ס''ז דעקיבה עם ה''א, ובחקור דבר שם סק''ה כתב, דאם יש לאדם איזה טעם שמשנה מהרגיל אף שאין אנו יודעים הטעם הולכין אחר חתימתו, אלף במקום ה''א.

ולכן נלענ''ד דאם אין סבה מיוחדת להעדיף עקיבא על עקיבה, והרי צריך לבחור באחת מהם, עדיף להרגיל אדם לחתום שמו עקיבה דכן הוא הסכמת הפוסקים שהוא הנכון יותר. אמנם אם יחתום שמו עקיבא בכתב ברור וקריא[1], כך ראוי לכתוב שמו לכתחילה כמש''כ בב''ש ובגט מסודר. ובדיעבד שניהם (עקיבא ועקיבה), כשרים אף אם דרכו לחתום בהיפך.

ואם אינו ידוע לאחרים (מסדרי קידושין וגיטין) איך חותם שמו עם אלף או עם ה''א וצריך לכתוב לו גט או כתובה יש לילך בתר מנהג המקום ואמרינן דמסתמא חותם כרוב אנשי מקומו. ומ''מ נראה דאף אם רוב אנשי מקומו כותבין באלף אי''ז סבה שהוא יחתום שמו עם אלף כשאר אינשי אלא הוא יחתום כפי הראוי לכתחילה וא''צ לחשוש דאולי לא יכירו המסדרי קידושין או המסדרי גיטין איך שהוא חותם, דמסתמא ישאלו איך חותם או יהא ידוע להם, ואף אם לא ישאלו יהא כשר בדיעבד בכל ענין.

ולפ''ז נראה שהרב שמסר לבנכם כוס למתנה וחרט שם עקיבה מאיר עליו, עשה כהוגן לכוין אתכם באופן הכתיבה המובחרת. ואם אתם תמשיכו לכותבו עם ה''א בסוף מסתבר שגם בנכם יעשה כן. ואף שאין בזה כ''כ נפק''מ איך יכתוב שמו, ויכול כ''א לעשות כרצונו, מ''מ הרוצה לדקדק בזה ולעשות באופן המדוקדק יותר יחתום עקיבה.

ויה''ר שבנכם עקיבה מאיר יאיר עיני ישראל בטוהר מדותיו ותורתו כעקיבא בן יוסף, ויתקיים בו הפסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.

BookID: 3 Chapter: 129


[1] כל מעלת ענין החתימה היא בזה שאנשים מכירים אותו ע''י שם זה כשקוראים חתימתו, ופשוט דאם אין חתימתו קריא וברור אי''ז חשיב חתימה לעני''ז. וכן ראיתי שנהג מו''ר הרב שלמה פישר במאות גיטין שבכל מקום שהיה ספק בשם והחתימה היה יכול להכריע איך שמו, ביקש מו''ר לראות החתימה, ואם היה קשקוש לא התייחס לזה כלל.

ואגב, אזכיר כאן מה ששמעתי ממו''ר הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט''א דמי שחותם שמו בקשקוש אי''ז חשוב כתיבה לענין שבת או חתימה בגיטין ושטרות, ומקפיד בכל חתימות שנעשו לפניו שיהא בכתב מלא וקריא. ושאלתיו מסוגיא דגיטין דף ל''ו. דרב צייר כוורא ורב חנינא צייר חרותא רב חסדא סמך ורב הושעיא עין רבה בר רב הונא צייר מכותא דמשמע דא''צ חתימה באותיות ברורות וענה מו''ר דהני סימנין מהני רק לענין תקנת ר''ג שיהו מפרשין שמותיהן להכרה ומלבד סימנים אלו צריך שיכתבו אני עד, והסימן מהני להכרה.

ועיין בפת''ש סימן קכ''ה ס''ק י''ג דחק תוכות פוסל בחתימה ומשמע דבעינן כתיבה ממש עם כל הדינים לחתימה.

אמנם מאג''מ א''ה ח''ד סימן ק''ב משמע דא''צ כתיבה לחתימה, וחקיקה מהני גם לר''מ דע''ח כרתי ונראה דה''ה דמהני קשקוש לחתימה, ועב''ש סימן ק''ל סס''ק כ'.

ואפשר ליישב דברי האג''מ ממש''כ הפת''ש ע''פ תוד''ה מודה בדף ד. דגזרינן חתימה אטו כתיבת הגט ומשו''ה פסלינן חק תוכות אבל כוורי לבד וקשקוש י''ל דיועיל אף דלא הוי כתב דלא חיישינן שיבאו לעשות כן בגט עצמו.

Similar Posts

Leave a Reply